Taahhüt Haber ‘Sözleşmelerin Feshi ve İşlerin Tasfiyesi veya Devri’ düzenlemesi yeni torba kanun teklifi ile TBMM’ye sunuldu

‘Sözleşmelerin Feshi ve İşlerin Tasfiyesi veya Devri’ düzenlemesi yeni torba kanun teklifi ile TBMM’ye sunuldu


30 Kasım 2018 Cuma günü, Adalet ve Kalkınma Partisinin TBMM’ye verdiği torba kanun teklifinde fesih ve tasfiye veya devir hakkı düzenleniyor. Torba kanun teklifinde fiyat farkı verilmesi ile ilgili bir madde yer almadı. Sözleşmelerin feshi ve işin tasfiyesi 30 Haziran 2018 ve öncesi ihalesi yapılmış devam eden yatırımları kapsıyor.


30 Kasım 2018 Cuma günü, Adalet ve Kalkınma Partisi, 71 maddeden oluşan  ‘Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Teklifi’ni Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sundu. Kanun teklifi gerekçesinde, devam eden yatırımların tasfiyesi ile ilgili olarak, “Sözleşmelerin imalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları dolayısıyla ülkemizin kalkınması için çok önemli olan büyük projelerin ve kamu hizmetlerinin aksamamasını ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanıyor” denildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen kanun teklifinde fesih ve devir hakkı da yer aldı. Taahhüt Haber’in edindiği bilgiye göre ilgili kanun maddesi aynen şöyle:

“GEÇİCİ MADDE 4 – 30 Haziran 2018 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılan (3’üncü maddesindeki istisnalar dahil) ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarı ile devam eden sözleşmeler, imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin yazılı başvurusu ve idarenin onayına bağlı olarak feshedilip tasfiye edilebilir veya devredilebilir. Bu durumda devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması koşulu hariç fesih ve devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz. Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir.

Sözleşmenin bu madde kapsamında feshedilerek tasfiye edilmesi veya devredilmesi durumunda yüklenici, fesih veya devir tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar dışında idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Yüklenici tarafından, işin idarece

uygun görülecek can ve mal güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik tedbirlerinin alınması şarttır. Bu kapsamda düzenlenecek fesihnamelerden ve devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmaz."

33’üncü maddede yer alan ilgili kanun teklifi gerekçesi aynen şöyle:

“MADDE 32 – Madde ile sözleşmelerin imalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları dolayısıyla ülkemizin kalkınması için çok önemli olan büyük projelerin ve kamu hizmetlerinin aksamamasını ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesini teminen yüklenicilere idare onayına bağlı olarak fesih ya da devir hakkı verilmesi amaçlanmaktadır. “

Mehmet Muş: “Son dönemlerde yaşanan 47/34 kamu ihale kapsamında gerçekleştirilmiş olan ihale sözleşmeleri bu kanun tarihi yürürlüğe girdiğinden itibaren devam ediyorsa bu sözleşmelerin feshi ya da devredilmesi kanun teklifi kapsamımızda”

Konu ile ilgili bir açıklama yapan AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Bu kanun teklifimiz çeşitli alanlarda gereksinim duyulan maddeleri kapsıyor” dedi. Mehmet Muş, fesih maddesi ile ilgili olarak ise, “Son dönemlerde yaşanan 47/34 kamu ihale kapsamında gerçekleştirilmiş olan ihale sözleşmeleri bu kanun tarihi yürürlüğe girdiğinden itibaren devam ediyorsa bu sözleşmelerin feshi ya da devredilmesi kanun teklifi kapsamımızda” dedi.

Kanun teklifinin önümüzdeki hafta Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlanması bekleniyor. Kanun teklifinin tali komisyonları ise Dışışleri Komisyonu ve Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu olarak belirlendi.

Başa Dön