2024 Yılı Yatırım Programına zorunlu haller dışında yeni proje alınmayacak

2024-2026 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Genelgesi, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Genelgede “”Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2024 Yılı Yatırım Programı’na yeni proje alınmayacaktır. Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami kapasitede yararlanılması için gerekli bakım ve onarımlara önem verilecek, vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarına ve ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecektir.” denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgede, vatandaşların refah ve mutluluğunu daha üst seviyelere çıkarma amacı doğrultusunda makroekonomik istikrarı korumak, üretimi artırmak ve toplumun refah düzeyini yükseltmek üzere 2019-2023 döneminde 11. Kalkınma Planı’nın uygulandığı hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Vadeli Program’ı açıkladı: Atılım sürecini başlatacağız

Türkiye yeni dönemdeki yatırımlarda önceliklerini belirledi  Genelgede, bu dönemde temel hedef olan sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek üzere kamu harcamalarında tasarruf yapma, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını koruma, yurt içi tasarrufları artırma, cari işlemler açığını azaltma, kamu mali dengelerini ve mali disiplini daha da güçlendirme ve böylece makroekonomik ve finansal istikrarı korumanın temel öncelikler olduğu aktarıldı.

2024-yili-yatirim-programina-zorunlu-haller-disinda-yeni-proje-alinmayacak
Yatırımların ödenek, teklif ve tahsislerinde devam eden öncelikli yatırımlardan en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verilecek

“KAMU YATIRIM HARCAMALARINDA AZAMİ DÜZEYDE TASARRUF”

Bu hedef ve öncelikler çerçevesinde kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması için kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların gelecek dönem için hedeflenen politikalara azami oranda katkı sağlayacak şekilde tahsisi ve verimli kullanımının temel ilke olacağı belirtilen genelgede, şu ifadelere yer verildi: “Kamu yatırım harcamalarından azami düzeyde tasarruf edilirken kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki iktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilmeye devam edilecektir. Kamu kesimi yatırımları bütüncül bir yaklaşımla özel kesim yatırımlarını tamamlayacak şekilde tasarımlanacak ve hayata geçirilecektir. Kamu yatırım öncelikleri özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını ve ticareti destekleyecek mahiyette belirlenecek, iş, üretim, yatırım ve yaşam ortamını iyileştiren nitelikli altyapı yatırımlarına öncelik verilecektir.

“YATIRIM HARCAMALARININ EN KISA ZAMANDA EKONOMİK VE SOSYAL FAYDAYA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE AZAMİ ÖZEN GÖSTERİLECEK”

Kamu yatırımlarına ayrılan kaynaklar bir taraftan öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki altyapı alanlarına yönlendirilirken yatırımların maliyet etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesine, mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılmasına ve yatırım harcamalarının en kısa zamanda ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürülmesine azami özen gösterilecektir.”

“ZORUNLU HALLER DIŞINDA YATIRIM PROGRAMINA YENİ PROJE ALINMAYACAK”

Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında programa yeni proje alınmayacak

2024 Yılı Yatırım Programı hazırlıklarında 2024-2026 Dönemi Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan amaçlar, politikalar, öncelikler ve mali çerçevenin esas alınacağı ifade edilen genelgede, ayrıca OVP ile uyumlu olmak kaydıyla kamu idarelerinin stratejik planlarının da hazırlıklarda dikkate alınacağı belirtildi.

“KISA SÜREDE TAMAMLANACAK YATIRIMLARA ÖNCELİK VERİLECEK”

Proje bazında ödenek, teklif ve tahsislerinde devam eden öncelikli projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verileceği aktarılan genelgede, “Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2024 Yılı Yatırım Programı’na yeni proje alınmayacaktır. Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami kapasitede yararlanılması için gerekli bakım ve onarımlara önem verilecek, vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarına ve ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecektir.” denildi.

Genelgenin tam metni için BKZ

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/09/20230915M1-1.pdf

TH / 18.09.2023 - 3214 - 13
TH / 18.09.2023 – 3214 – 13

ÖZET

2024-2026 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Genelgesi, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Genelgede “”Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2024 Yılı Yatırım Programı’na yeni proje alınmayacaktır. Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami kapasitede yararlanılması için gerekli bakım ve onarımlara önem verilecek, vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarına ve ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecektir.” denildi.