İstanbul, Bursa ve Kocaeli Mahalli İdareleri Çevre Yatırımları süreci esas ve usullerine köklü değişiklikler geliyor

“Çevre Kanunu ve ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM Başkanlığına sunuldu. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin imzası ile hazırlanan kanun teklifinde Boğazlar ve Susurluk Havzası dahil Marmara Denizi Hidrolojik Havzası ve bu havzada yer alan illerden İstanbul, Bursa ve Kocaeli illerinin tamamındaki çevre yatırımların gerçekleştirilmesi ile ilgili usul ve esaslarda köklü değişikliklere gidildi. Kanun teklifindeki bazı dikkat çeken hükümler şöyle:

İSTANBUL, BURSA ve KOCAELİ’NİN ÇEVRE YATIRIMLARINI BAKANLIK RE’SEN İNŞA EDEBİLECEK

Boğazlar ve Susurluk Havzası dahil Marmara Denizi Hidrolojik Havzası ve bu havzada yer alan illerden İstanbul, Bursa ve Kocaeli illerinin tamamında, ileri atıksu arıtım tesisi, arıtma çamuru işleme ve bertaraf tesisi ile atık geri kazanım ve bertaraf tesislerinin kurulmaması sebebiyle çevre kirliliği riski oluşması veya halk sağlığının tehdit edilmesi halinde, bu tesisleri kurmayan mahalli idarelere söz konusu altyapı yatırımlarının iş termin planlarını Bakanlığa sunmaları için 6 ay süre verilecek. Bu süre içinde iş termin planlarının sunulmaması veya iş termin planlarında belirtilen sürelere uyulmaması durumunda, Bakanlık veya Bakanlığın yetkilendireceği ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar bu tesisleri mahalli idareler adına resen yapabilecek ve bu tesisleri işlettirebilecek.

KAPSAM DAHİLİNDEKİ MAHALLİ İDARELERİN 50 MİLYON LİRA ÜSTÜ YATIRIMLARI İÇİN ÇEVRE ŞEHİRCİLİK ve İKLİM BAKANLIĞI ONAY VERMEDEN İHALE İŞLEMLERİNE BAŞLANAMAYACAK

Kanun teklifinde yer alan bir hüküm, mahalli idarelerin 50 milyon lira üstü projelerine Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığının onay vermesini ön görüyor. İlgili madde şöyle: “Mahalli idarelerin toplam yatırım tutarı veya toplam işletme hizmet bedeli 50 milyon liranın altındaki projelerine ilişkin ihale ve sözleşme işlemleri için yetkilendirme kararı aranmayacak. Bu değerin altında kalmak amacıyla projeler bölünemeyecek. Söz konusu projeler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylandıktan sonra ihale işlemlerine başlanabilecek. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak.”

SÖZ KONUSU MAHALLİ İDARELERİN YİD YATIRIMLARINA DA ONAY KOŞULU GELECEK

Mahalli idarelerin, Yap-İşlet-Devret modeliyle gerçekleştireceği projeler için yetkilendirme talepleri, proje dokümanlarıyla birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından teknik olarak değerlendirildikten sonra yetkilendirme kararı için iletilecek. Bu faaliyetler dolayısıyla elde edilecek gelir; ön yapılabilirlik etüdünde projeye etkisi öngörülerek ihale dokümanında yer alması kaydıyla, ön yapılabilirlik etüdüne uygun olarak şartname ve sözleşmede düzenlenecek esaslar çerçevesinde görevli şirket ile mahalli idare arasında paylaşılacak.

BLOKE EDİLMİŞ BANKA HESABI SİSTEMİ KURULACAK

Teklifte, bu projelerin hayata geçirilmesi, herhangi bir aksaklık olmaması için Blokajlı Banka Hesabı sisteminin kurulması ve bu sistemin hayata geçirilmesinde ilgili idarelerin görev ve yetkilerine de yer verildi. Buna göre proje sahibi mahalli idareler; proje konusuna, niteliğine ve özelliğine göre toplanan gelirlerden, uygulama sözleşmesinde belirlenen ödeme miktarına karşılık gelen miktarı, Blokajlı Banka Proje Hesabına aktaracak. Uygulama sözleşmesindeki ödemeye ilişkin düzenlemeler çerçevesinde Blokajlı Banka Proje Hesabından yalnızca proje kapsamında yapılacak ödemelere ve aktarımlara izin verilecek. Bu tesisler için 30 yıldan az süreli olarak tesis edilecek üst hakları da bağımsız ve sürekli nitelikte kabul edilecek.

DSİ YATIRIMLARI DEPOLAMA MAKSAT ORANLARI, CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN BELİRLENEBİLECEK, DEĞİŞTİRİLEBİLECEK veya KALDIRILABİLECEK

Söz konusu teklifte Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce inşa edilen baraj, gölet ve diğer depolama tesislerinin maksat oranlarının Cumhurbaşkanı tarafından belirlenebileceği değiştirilebileceği veya kaldırılabileceği hükmüne de yer verildi.

TH-24 Mayıs 2022 Sali – 2881 / 18
TH-24 Mayıs 2022 Sali – 2881 / 18

ÖZET

“Çevre Kanunu ve ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM Başkanlığına sunuldu. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin imzası ile hazırlanan kanun teklifinde Boğazlar ve Susurluk Havzası dahil Marmara Denizi Hidrolojik Havzası ve bu havzada yer alan illerden İstanbul, Bursa ve Kocaeli illerinin tamamındaki çevre yatırımların gerçekleştirilmesi ile ilgili usul ve esaslarda köklü değişikliklere gidildi. Kanun teklifindeki bazı dikkat çeken hükümler şöyle: