Millet İttifakı: “İFM için İnşaat merkezli bakış açısına son vereceğiz”

Millet İttifakı önceki gün, 2 binin üzerinde maddenin yer aldığı ‘Ortak Mutabakat Metni’ni açıkladı. Metinde öne çıkan ekonomi başlıkları arasında İFM (İstanbul Finans Merkezi) için inşaat merkezli bakış açısanı son verlieceği,  TOKİ’nin  asli görev alanına dönerek  sadece sosyal konut üreteceği vurgulandı.  ‘Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nde  “TOKİ’nin hesaplarının şe&aflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda hazırlanmasını ve Sayıştay denetimine tabi tutulmasını sağlayacağız” denildi.

Kamu yatırımlarının finansmanında sermaye piyasası araçlarından daha fazla yararlanalıcağı ve bu kapsamda yatırımları doğru değerleme, şe&aflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin güçlendirileceği satırlarına yer verilen açıklamada 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Avrupa Birliği normlarına uygun olarak yeniden düzenleneceği bildirildi.

millet-ittifaki-4734-ihale-kanunu-avrupa-normlarina-uygun-olarak-yeniden-duzenleyecegiz
Millet İttifakı’nın Ortak Mutabakat Metninde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Avrupa Birliği normlarına uygun olarak yeniden düzenleneceği bildirildi

MİLLET İTTİFAKI’NIN AÇIKLADIĞI ORTAK MUTABAKAT METİNİNDE KAMU YATIRIMLARI SEKTÖRÜ İLE İLGİLİ ÖNE ÇAKIN BAŞLIKLAR  AYNEN ŞÖYLE:

KAMU İHALE KANUNU

• 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nu Avrupa Birliği normlarına uygun olarak yeniden düzenleyeceğiz.

• İhale mevzuatını oluştururken su, enerji, posta ve ulaştırma gibi iktisadi kamu hizmetleri sektörlerinin özelliklerini dikkate alacağız.

• Kamu alımları ve ihalelerde rekabeti ortadan kaldıran, ihaleyi istisna, keyfiliği kural haline getiren, yolsuzluk kapısını açık tutan istisna ve muafiyet hükümlerini kaldıracağız.

• Kamu ihale kanununda yapılacak değişikliklerin TBMM’de salt çoğunlukla yapılmasını sağlayacağız.

• Kamu İhale Kurulu ve Kurumu’nu yeniden yapılandıracak, Kurul üye sayısını azaltacak ve Kurul’un esas olarak mevzuatın geliştirilmesine ve idare ile yüklenicinin sorunlarının çözümüne odaklanmasını sağlayacağız.

• Yüklenicilerin daha önce yaptıkları işler, sermaye yapıları, makine ve ekipman parkları, işi zamanında bitirme yeteneği ve benzeri hususları kapsayan bir “merkezi değerlendirme kütüğü” oluşturacak, bu sistemden tüm kamu kurumlarının yararlanmasını sağlayacağız.  Devletin mal ve gayrimenkul satışlarında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında suistimale yol açan uygulamalara son vereceğiz.

• İhaleye fesat karıştırma ve ilgili suçlarda “zaman aşımı süresini” yeniden ele alacağız.

BÜTÇE VE KAMU HARCAMALARI

• Mali disiplin anlayışını kalıcı hale getirmek ve öngörülebilirliği arttırmak amacıyla “Mali Kural” uygulamasını hayata geçireceğiz.

• TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sayıştay’ın mali kuralın izlenmesindeki rol ve etkinliğini artıracağız.

• Kamu Mali Yönetim Reform Stratejisi hazırlayacağız.

• Tüm kamu harcamalarını gereklilik ve verimlilik açısından kapsamlı bir gözden geçirmeye tabi tutacak, önceliğini yitirmiş harcama programlarını tasfiye edeceğiz.

• Kaynakları “Kanal İstanbul” gibi rant projeleri için değil GAP, DAP, KOP ve DOKAP kapsamındakiler başta olmak üzere tarımsal sulama projelerinde kullanacağız.

• Bütçe çalışmalarında doğa ve çevrenin korunmasına, dezavantajlı grupların gözetilmesineve cinsiyete duyarlı bütçeleme anlayışına özen göstereceğiz.

• Toplumun en kırılgan kesimlerini gözeterek harcama önceliklerini yeniden belirleyeceğiz.

• Şe&af olmayan bir biçimde özel kurallarla kamu harcaması yapılmasına son vereceğiz.

• Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarmalarının kanunla yapılmasını sağlayacağız.

• Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerin kendi bütçeleri içinde yapacakları aktarmaları aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin belli bir oranıyla sınırlayacağız.

• Personel giderleri tertiplerinden, aktarma yapılmış tertiplerden ve yedek ödenekten aktarma yapılmış tertiplerden diğer tertiplere aktarma yapılmasını engelleyeceğiz.

• Kamu garantilerinin kapsamı, gerekçeleri, süresi ve benzeri bilgiler ile bunların değişik senaryolar altında bütçe üzerindeki yükünü düzenli olarak kamuoyuyla paylaşacak, bütçeye ekli cetvel olarak TBMM’ye sunacağız.

• Kamu borçlanmasında ve kamu garantilerinde kur, faiz, likidite, re-finansman ve kredi risklerinin basiretli biçimde yönetimi için daha bağlayıcı ilke ve kurallar getireceğiz.

• Kamunun zorunlu haller dışında döviz cinsinden sözleşme yapmamasını sağlayacağız.

ŞEFFAFLIK İLE İLGİLİ MADDELER

• Bilgi Edinme Kanunu’nu şefaflığı artıracak şekilde yeniden düzenleyeceğiz.

• Bilgi edinme, hak arama, müracaat ve şikayette bulunmanın usul ve esasları, idarenin tazmin sorumluluğu, yönetsel işlemlerde görev, yetki ve zamanaşımı gibi hususları düzenlemek üzere “Genel İdari Usul Kanunu” çıkaracağız.

• Bilgi edinme hakkını ihlal eden kamu görevlilerinin disiplin, ceza ve tazminat sorumluluğunu artıracağız.

• İş süreçlerinin basitleştirilerek, açık ve net olarak kurumların web sitelerinde yayınlanmasını sağlayacağız.

• Lisans, ruhsat, izin ve benzeri idari işlemlerle ilgili belirlenen sürelerin geçilmesi durumunda yetkililerin açıklama yapmasını zorunlu kılacak, olumsuz sonuçlanan işlemlerin gerekçelerinin vatandaşlara yazılı bildirilmesini temin edeceğiz.

• Dijital bir platform oluşturarak bu platform üzerinden kamu verilerinin kullanıcı dostu şekilde izlenebilmesini sağlayacağız.

• Bilgi edinme ve etik kurullarında sivil toplumun yüksek düzeyde temsil edilmesini sağlayacağız.

• Devlet sırrı ve ticari sır kavramlarını Meclis’in ve Sayıştay’ın bilgi edinme ve denetim yetkilerini engellemeyecek şekilde yeniden tanımlayacağız.

• Düzenleyici kurumların kurul kararlarının şe&af biçimde kamuoyuyla paylaşılmasını sağlayacağız.

• Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun mali saydamlık, hesap verebilirlik, iç kontrol ve denetim gibi alanlarına ilişkin hükümlerine tabi olmasını sağlayacağız.

• Kamu Özel İşbirliği projelerinden kaynaklanan garanti ve diğer koşullu yükümlülüklerin

kamu mali istatistiklerinde anlaşılabilir biçimde yer almasını sağlayacağız.

• Ulusal istatistiklerde yaşanan veri kalitesi sorunlarının sağlıklı bir biçimde doğru ve eksiksiz olarak hızla tespitini sağlayacağız.

KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ PROJELERİ

• Mevcut Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) projelerinin tümünü teknik, idari, hukuki ve yasama denetimine tabi tutacağız.

• Bu projelerin fizibilite, ihale, ihale sonrası değişiklikler, uygulama, raporlama ve denetim aşamalarının tümünde yapılmış olan hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları tespit edeceğiz.

• Usulsüzlük ve yolsuzluk tespit edilen projeler için ulusal ve uluslararası tüm hukuki yolları

kullanacak, gerekirse tahkim süreçlerini işletecek, varsa kamuyu zarara uğratan yüklenici

şirketler, bunların ortakları ve sorumlu şahıslarla ilgili yasal işlemleri başlatacak ve oluşan

zararların ilgililerinden tahsilini sağlayacağız.

• Ticari sır gerekçesinin Meclis’in ve Sayıştay’ın KÖİ projelerine ilişkin bilgi edinme ve denetim

yetkilerini engellememesini sağlayacak düzenlemeleri hayata geçireceğiz.

• Büyük ölçekli kamu yatırımları ve KÖİ uygulamalarını düzenleyen çerçeve bir mevzuat çıkartacağız.

• KÖİ sözleşmelerini Kamu İhale Kanunu kapsamına alacak, Avrupa Birliği’nin imtiyaz sözleşmelerinin ihale edilmesine ilişkin direktifine uyumlu hale getireceğiz.

• Hazine dışındaki kurumların KÖİ kapsamında devlet adına garanti vermesine izin vermeyeceğiz.

• KÖİ sözleşmelerinin teknik, ekonomik, çevresel ve sosyal fizibilite raporlarını kamuoyuyla

paylaşacağız.

• Paranın Karşılığı Analizi (PKA) yapılmış olan projelere ilişkin bilgileri yayınlayacak, PKA yapılmamışlar için gerekli analizleri yaparak paylaşacağız.

TH / 01.02.2023 - 3058 - 15
TH / 01.02.2023 – 3058 – 15

ÖZET

Millet İttifakı önceki gün, 2 binin üzerinde maddenin yer aldığı ‘Ortak Mutabakat Metni’ni açıkladı. Metinde öne çıkan ekonomi başlıkları arasında inşaat merkezli bakış açısanı son verlieceği,  TOKİ’nin  asli görev alanına dönerek  sadece sosyal konut üreteceği vurgulandı.  ‘Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nde  “TOKİ’nin hesaplarının şe&aflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda hazırlanmasını ve Sayıştay denetimine tabi tutulmasını sağlayacağız” denildi.