1 yıl sonra yürürlüğe girecek “Kazı Destek Yapıları Yönetmeliği” Resmi Gazetede yayınlandı

Kazı Destek Yapıyarı yönetmeliği bir sene sonra yürürlüğe girmek üzere 18 Aralık 2022 tarih ve 32047 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yayınladığı yönetmeliğin amacı, “Ttüm planlı ve plansız alanlarda inşa edilecek her tür yapının temel ve/veya bodrum katlarının inşaatı için yapılacak kazılarda, gerek statik yükler gerekse deprem yükleri altında, kazı destek yapılarının tasarımı, projelendirilmesi ve uygulama için uyulması gerekli kuralları, asgari gereklilikleri ve esasları belirlemektir.” Şeklinde açıklandı.

YÖNETMELİĞİN TAM METNİ ŞÖYLE:

Amaç:

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tüm planlı ve plansız alanlarda inşa edilecek her tür yapının temel ve/veya bodrum katlarının inşaatı için yapılacak kazılarda, gerek statik yükler gerekse deprem yükleri altında, kazı destek yapılarının tasarımı, projelendirilmesi ve uygulama için uyulması gerekli kuralları, asgari gereklilikleri ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; kazı çukurlarının stabilitesinin sağlanması için yapılacak destek yapıları ile ilgili genel esasların belirlenmesi, bu kapsamdaki projelendirme, geoteknik analizlerde uyulacak genel şartlar ile yaygın olarak uygulanmakta olan destek yapısı tipleri ile ilgili genel bilgileri, uygulama esaslarını, kazı destek yapılarının aletsel ölçümlerle ve gözlemsel olarak izlenmesini ve perfomansının değerlendirilmesi kriterleri ile kazı destek yapılarının projelendirme, uygulama ve kontrol aşamalarında görev alacak geoteknik sorumlular ve kontrol teşkilatı ile ilgili uygulama sırasında herhangi bir problemle karşılaşılması halinde izlenecek yol ve alınacak tedbirlerle ilgili hususları kapsar.

(2) Kütle hareket riskleri açısından uygun olmayan alanlar, resmî kurumlarca belirlenmiş heyelan bölgelerindeki inşaat ve kazılar ile şevli kazılar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci ve 105 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulanacak esaslar

MADDE 4- (1) Bina ve bina türü yapıların kazılarında yapılacak kazı destek yapılarında bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Kazı Destek Yapıları Tasarım ve Uygulama Esasları uygulanır.

(2) Kazı ve imalat koşullarının benzerlik gösterdiği durumlarda, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun uygunluk görüşü ile Kazı Destek Yapıları Tasarım ve Uygulama Esasları, bina ve bina türü yapılar dışındaki uygulamalar için referans verilebilir.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

TH / 19.12.2022 - 3026 - 13
TH / 19.12.2022 – 3026 – 13

ÖZET

Kazı Destek Yapıyarı yönetmeliği bir sene sonra yürürlüğe girmek üzere 18 Aralık 2022 tarih ve 32047 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yayınladığı yönetmeliğin amacı, “Ttüm planlı ve plansız alanlarda inşa edilecek her tür yapının temel ve/veya bodrum katlarının inşaatı için yapılacak kazılarda, gerek statik yükler gerekse deprem yükleri altında, kazı destek yapılarının tasarımı, projelendirilmesi ve uygulama için uyulması gerekli kuralları, asgari gereklilikleri ve esasları belirlemektir.” Şeklinde açıklandı.